Dealer login

Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden

Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. Verkoop en ter beschikkingstelling van materiaal, algemeen

De leverings-en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De geleverde machines en onderdelen blijven eigendom van Hermans Company bvba zolang de factuur niet integraal is voldaan. De risico’s zijn echter vanaf de levering ten laste van de koper die immers het bezit van het goed heeft. Klachten omtrent de levering, het geleverde goed of de herstelling dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na aflevering per aangetekende brief aan Hermans Company bvba toe te komen. Indien de leveringsdatum of –termijn niet gerespecteerd wordt, heeft de koper/gebruiker geen recht op schadevergoeding. Hermans Company bvba is gerechtigd om een ter beschikking gesteld goed ten allen tijde te vervangen, geheel of gedeeltelijk, door een zoveel mogelijk gelijksoortig goed. De gebruiker zal bij de beëindiging het toestel voorzien van een volle tank brandstof, zo niet, zal Hermans Company bvba de tank vullen en de getankte liters aanrekenen. Onder geen enkel beding kunnen of mogen de zelfbewegende werktuigen als voertuigen ‘in het verkeer’ gebracht worden. Ook niet louter ter verplaatsing ervan. Hermans Company bvba kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verkeersinbreuken e.d. gepleegd met het gebruikte goed. De gebruiker zelf draagt hiervoor de volledige “strafrechtelijke” verantwoordelijkheid. 

3. Prijs en kosten

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Rijkevorsel, behoudens andersluidend schriftelijk beding. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest van 8% (2013). Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt Hermans Company bvba zich het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, dit onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

4. Annulatie

In geval van annulering van de overeenkomst is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50,00 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor Hermans Company BVBA om een hogere schadevergoeding te eisen.

5. Gebruik, onderhoud, reparatie en dergelijke van het gebruikte goed

De gebruiker wordt geacht het te gebruiken goed in goede staat met alle toebehoren en bescheiden te hebben ontvangen. Dagelijkse controle van de batterij(en) en het niveau van koelvloeistof en oliën zijn ten laste van de gebruiker. De gebruiker is gehouden de gemachtigde van Hermans Company bvba ten allen tijde vrije toegang te verlenen tot haar gebouwen en terreinen, ter inspectie of anderszins van het gebruikte goed. De gebruiker is verplicht om elk defect binnen de 48 uur te melden aan Hermans Company bvba. De gebruiker is eveneens verplicht elke schade, met inbegrip van diefstal, brand of glasbreuk te melden aan de politie en aan Hermans Company bvba binnen de 24 uur na de vaststelling ervan. De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn samenwerking te verlenen aan Hermans Company bvba in geval van onderzoek of juridische procedure. Door de aanvaarding van de materialen erkent de gebruiker dat deze in goede staat zijn en geschikt voor het gebruik waartoe zij bestemd zijn.

6. Aansprakelijkheid, verzekering

Hermans Company bvba is tegenover de gebruiker niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de gebruiker of derden, veroorzaakt door het door Hermans Company bvba ter beschikking gestelde goed of personeel, tenzij de gebruiker bewijst dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hermans Company bvba zelf. Hermans Company bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wegverzakkingen, beschadigingen etc. bij levering of ophaling van het goed. De gebruiker is aansprakelijk voor elke beschadiging die zich aan de materialen manifesteert tijdens de gehele periode van gebruik, zelfs indien de beschadiging wordt veroorzaakt door een derde of een onbekende.

7. Tussentijdse beëindiging

Het gebruikte goed mag onder geen beding op andere locaties ingezet worden zonder voorafgaande toestemming van Hermans Company bvba. Bij inbeslagname van de goederen van de gebruiker door een Gerechtsdeurwaarder zal de gebruiker deze onmiddellijk melden dat het gebruikte goed haar eigendom niet is en dient de gebruiker onmiddellijk Hermans Company bvba te verwittigen.

8. Overige bepalingen

De persoonsgegevens vermeld op dit document worden, behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma en kunnen gebruikt worden voor onze commerciële doeleinden. U heeft het recht deze gegevens in te zien en de eventuele verbetering ervan aan te vragen (wet van 8/12/92).

9. Website

Disclaimer voor herco-machinery.be

Herco Machinery, hierna te noemen Herco Machinery, verleent u hierbij toegang tot herco-machinery.be ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Herco Machinery behoudt zich daarbij het recht op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Herco Machinery spant zich in om de inhoud van de Website steeds te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Herco Machinery.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Herco Machinery nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Herco Machinery.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Herco Machinery, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.