Dealer login

Reglement cashbackactie 'Nationale Grasdag 2021'

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden van de cashbackactie ‘beurskorting’ (hierna de ‘Actie’ genoemd) zijn van toepassing op de actie die wordt georganiseerd door Hermans Company Bv, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Ambachtsweg 3, met ondernemingsnummer 0436.374.294 (hierna ‘Herco Machinery’ genoemd).
   
 2. Deelname aan de actie impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud. Het niet naleven van dit reglement door de deelnemer heeft automatisch tot gevolg dat zijn deelname volledig ongeldig is en dat de terugbetaling volledig verloren gaat, zonder dat de organisator aansprakelijk kan worden gesteld en dus zonder recht op enige compensatie. Het is niet mogelijk om aan deze actie deel te nemen op een andere manier dan deze die in dit reglement is beschreven.
   
 3. Het reglement is beschikbaar op de website https://www.herco-machinery.com/nl/reglementen-acties

 

Artikel 2: Voorwaarden met betrekking tot de deelnemers

 1. De deelname aan de actie is uitsluitend voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke / rechts personen die in België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gedomicilieerd zijn.
   
 2. De deelname is persoonlijk en kan in geen geval worden overgedragen aan derden.
   
 3. Alle personen die tewerkgesteld zijn of eigenaar zijn van een bedrijf dat professionele verdeler is van
  land- en / of tuinbouw machines worden uitgesloten van deelname. Voor onze dealerkortingen kan u contact opnemen met Herco Machinery, info@herco-machinery.com.

 

Artikel 3: Deelnamemodaliteiten- en voorwaarden

 1. U kan enkel uw persoonlijke kortingscode verkrijgen door onze stand te bezoeken op Nationale Grasdag 2021. Uw kortingscode kan u enkel verkrijgen op 2/09/2021 door een QR-code te scannen op de stand van Herco Machinery. Alle codes die aangevraagd worden buiten deze termijn zijn ongeldig.
 1. Uw persoonlijke kortingscode is enkel geldig voor producten aangekocht vanaf donderdag 2/09/2021 tot en met vrijdag 23/9/2021 bij een dealer naar uw keuze. Elke aankoop die buiten deze termijn valt, word uitgesloten van deelname.  De cashback code is uniek en niet overdraagbaar. Deze code kan slechts éénmalig gebruikt worden en is enkel geldig voor geregistreerde aankopen na de beurs die omschreven staan op één en dezelfde factuur.  De actie is enkel geldig voor machines die verdeeld worden door Herco-Machinery met uitsluiting van alle onderdelen en accessoires. Enkel indien een product niet voorradig is kan de termijn verlengd worden in samenspraak met Herco-Machinery. U stuurt dan uw orderbevestiging naar info@herco-machinery.com voor 15/10/2021. Bij effectieve levering van de machine kan u ons de factuur bezorgen. De kortingscode is enkel geldig voor de producten die zowel op de orderbevestiging als op de factuur vermeld worden.
 1. Onder deze actie worden volgende kortingen gehanteerd:  
  1. Peruzzo: 2% op de gefactureerde prijs excl BTW 
  2. Encore: 2% op de gefactureerde prijs excl BTW 
  3. Ecolawn: 2% op de gefactureerde prijs excl BTW 
  4. Farmtrac: 50% op een set frontgewichten, prijs excl BTW
  5. Stinger: 2% op de gefactureerde prijs excl BTW 
    
 2. Aanvragen tot terugbetaling worden uitsluitend ingediend via mail naar info@herco-machinery.com voor 15/10/2021. De deelnemer vermeldt in deze mail zijn naam, voornaam, emailadres, IBAN-nummer en persoonlijke kortingscode. U voegt een duidelijk en kwalitatieve copie toe van uw factuur waarop staat: aangekochte producten, prijs, naam van gekozen dealer, datum en tijd van de transactie.
   
 3. De terugbetalingen worden gegarandeerd als aan alle voorwaarden voorzien in dit reglement en aan alle voorwaarden van de aanbieding zijn voldaan. De terugbetalingen worden enkel uitgevoerd via bankoverschrijving. Elke aankoop die buiten de termijn valt, d.w.z. zijnde voor 2/09/2021 of na 23/09/2021 en elke deelname die buiten de termijn wordt ontvangen (na 15/10/2021), of die de beschreven voorwaarden in dit reglement niet naleeft, heeft tot gevolg dat deze actie niet wordt terugbetaald en dat geen enkele klacht zal worden aanvaard. 
   
 4. Elke klacht met betrekking tot de terugbetaling van de actie moet per mail worden gericht aan info@herco-machinery.com, ofwel per post aan het volgende adres: Ambachtsweg 3, 2310 Rijkevorsel.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 1. Herco Machinery kan de deelnames van één of meerdere deelnemers opschorten en annuleren indien een verdacht gedrag wordt vastgesteld, zonder dat Herco Machinery verantwoordelijk kan worden gesteld.
   
 2. Herco Machinery behoudt zich het recht voor om het reglement en de Actie te verkorten, verlengen, wijzigen of annuleren zonder dat hun aansprakelijkheid kan ingeroepen worden. Herco Machinery  kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de Actie of van de toegekende prijzen.
   
 3. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.
   
 4. De deelnemingskosten zijn voor rekening van de deelnemers. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Herco Machinery de deelnemingskosten van de Actie terugbetaalt.
   
 5. Herco Machinery kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foute of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.
   
 6. Indien de actie door overmacht geannuleerd wordt, kan Herco-Machinery geenszins aansprakelijk worden gehouden. Herco-Machinery kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. Herco Machinery verzamelt uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van deze actie, geheel volgens de wetgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van de beurskorting: taal, achternaam, voornaam, e-mailadres, datum en tijd van registratie, de reactie op de algemene voorwaarden van de actie, voorkeur dealer, optie om op de hoogte te zijn van nieuws en toekomstige acties, de gekochte deelnemende producten, het rekeningnummer (IBAN), alsook een foto met informatie over de kassabon, voor de terugbetaling van de cashback op uw aankopen die daarvoor in aanmerking komen.
 1. Deelnemers worden geïnformeerd over het feit dat hun persoonlijke gegevens tijdens deze actie worden verwerkt door Herco Machinery. Herco Machinery zal de persoonlijke gegevens van de deelnemer niet aan derden verstrekken, behalve in geval van uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. Wij willen hierbij benadrukken dat onze dealers niet als derden worden beschouwd voor de uitvoering van deze dienst.
 1. Herco Machinery treft alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat het verzenden van deze gegevens via internet nooit zonder risico is. De deelnemer heeft recht op toegang tot de hem betreffende gegevens en kan, indien nodig, om rectificatie of verwijdering vragen door contact op te nemen met Herco Machinery via mail: info@herco-machinery.com.  U heeft eveneens het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Houd er rekening mee dat uw deelname aan deze actie wordt geannuleerd in geval van verwijdering van uw gegevens of in geval van bezwaar tegen de behandeling.
 1. Deelnemers autoriseren alle verificaties met betrekking tot hun identiteit en contactgegevens. Elke valse of onjuiste indicatie van identiteit leidt automatisch tot schrapping van deelname.

 

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De Belgische wetgeving is van toepassing op dit reglement. Het zal overeenkomstig het Belgisch recht worden geïnterpreteerd en uitgevoerd. Alle eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de Actie en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
   
 2. Eventuele nietig verklaring van een artikel heeft niet tot het gevolg dat heel het reglement vervalt.